ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
СУРГУУЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ

ШУТИС-ИЙН ХАРЬЯА ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
СУРГУУЛИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА

ШУТИС-ИЙН ХАРЬЯА ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ
http://www.musthighschool.mn/media/logo/highschool-mn.png