Нийгэм судлал

Хичээл 17  Өмчлөх эрхийг хуулиар хамгаалах нь