Эрхэм зорилго

Ерөнхий боловсролын сургалтын олон улсын стандартад дүйцэхүйц инженер, зураг-дизайны чиглэлээр гүнзгийрүүлсэн сургалттай шилдэг загвар сургууль болно.