Багш, удирдах ажилтнуудын заавал судлах хууль, дүрэм, журам

 

Багш, удирдах ажилтнуудын заавал судлах хууль, тогтоол, тушаал, шийдвэр 
      2015.08.19
Хэрэгжүүлэхээр гарсан хууль, тогтоол, тушаал, шийдвэр  Огноо Хуулийн агуулга
1 Боловсролын тухай хууль Монгол улсын хууль
2002 он 5 сар 03 
7 бүлэг 64 зүйл
2 Бага, дунд боловсролын 
тухай хууль
Монгол улсын хууль
2002 он 5 сар 03 
2012 оны 06 сар 25 зарим нэг
 заалт хүчингүй болж өөрчлөлт орсон
3 Хөдөлмөрийн тухай хууль Монгол улсын хууль
1995 оны 5 сар 14 
15 бүлэг 142 зүйлтэй
4 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2007 оны 41-р тушаал
Боловсролын сургалтын байгууллагын 
удирдах ажилтан, багш, оюутан, сурагчдын ёс зүйн дүрмийг баталж мөрдүүлнэ.
5 Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, захирлын ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт БСШУ-ны сайдын
 2007 оны 354-р тушаал
Багш нарын ажлын байрны
 тодорхойлолт
6 Ерөнхий боловсролын сургуулийн  үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2010  оны 471-р тушаал
Боловсролын байгууллагын үлгэрчилсэн
дүрмийг боловсролын асуудал
эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батална.
7 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн   үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2002 оны 230-р тушаал
Сургуулийн зөвлөл нь багш, ажилтан,  
сурагч, эцэг эх бусад байгууллагын 
төлөөлөлтэй байна. 9-11 гишүүнтэй
 3 жилийн хугацаагаар сонгоно.
8 Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайд, Сангийн
 сайдын 2008 оны 56/ 64-р 
хамтарсан тушаал 
Сургалтын байгууллага нь сургууль хөгжүүлэх сантай байж болох бөгөөд сангийн үлгэрчилсэн дүрмийг боловсролын болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.
9 ЕБС-ийн сургалтын  төлөвлөгөө, хичээлийн жилийн бүтцийг шинэчлэн  батлах тухай БШУ-ны сайдын 2013 оны
 08.16-ны   А/311 тушаал 
сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн
 жилийн бүтэц
10 ЕБС-ийн дунд ангийн сургалтын  шинэчилсэн төлөвлөгөө БСШУ-ны сайдын 2015 оны
 06.10-ны   А/ 220 тушаал 
шинэчилсэн хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөө
11 ЕБС-ийн бага ангийн сургалтын  шинэчилсэн төлөвлөгөө БШУ-ны сайдын 2014 оны
 06.03-ны   А/ 240 тушаал 
бага боловсролын сургалтын төлөвлөгөө
12 " Зөв Монгол Хүүхэд " хөтөлбөр  Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 295 дугаар тогтоол  " Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд 
боловсролын чанарын шинэчлэл"
  дэд хөтөлбөр 
" Авьяас " дэд хөтөлбөр
" Ном " дэд хөтөлбөр 
13 " Багш " хөгжил хөтөлбөр  БСШУ-ны сайдын 2012 оны 11.22-ны А/136 дугаар тушаал Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн 
багшлах арга зүйд тулгамдаж буй асуудлыг судлан илрүүлж, шийдвэрлэх арга замыг сонгох, ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих таатай нөхцөл бүрдүүлэх, хүүхдийг хөгжүүлдэг багш төлөвшүүлэх, тэргүүн туршлагыг түгээх, нэр хүндийг өсгөх зорилготой.
14 " Авьяас " дэд  хөтөлбөр БСШУ-ны сайдын 2012 оны 10.08-ны А/ 52 дугаар тушаал Хүүхдийн авьяасыг нээх, хөгжүүлэх, сурах арга барил эзэмшүүлэх нийтлэг арга зүйг боловсруулан  эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгчдэд эзэмшүүлэхэд гол зорилго оршино.
15 " Ном " дэд хөтөлбөр  БСШУ-ны сайдын 2012 оны 10.08-ны А/ 51 дугаар тушаал Сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхэд, их, дээд сургуулийн оюутнуудад ном унших сэдэл тэмүүлэл төрүүлэх, бүтээлчээр унших арга зүйг эзэмшүүлэх, энэ үйлсэд олон нийтийг татан оролцуулах зорилготой.
16 Монгол хэл,бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 37  дугаар тогтоол  Төгсөгчдөөс Монгол хэл бичгийн 
шалгалт авах
17 ЕБС-ийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/309 дугаар тушаал
Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох
бүх хэв шинжийн ЕБС-ийн суралцагчийн 
мэдлэг чадварын түвшин, түүний ахиц,
амжилтыг үнэлж, дүгнэх болон боловсролын чанарыг үнэлэхэд оршино.
18 ЕБС, Цэцэрлэгийн сургалтын 
чанар хүртээмжийн үр дүнг 
индексээр дүгнэх, урамшуулал олгох  журам
Нийслэлийн Засаг дарын
 2015 оны 04сарын 17-ны
 А/255  дүгээр захирамж
Сургалтын чанар, хүртээмжийн үр дүнг 
сайжруулсан багш, 
байгууллага, хамт олныг шалгаруулах 
19 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/287 дугаар тушаал
Эхний жил болон тав, арав дахь жилдээ
ажиллаж буй багш нар, үндэсний 
болон орон нутгийн   сургагч
 багш нарын бэлтгэх 
20 Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг
олгох, хасах журам
БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/305 дугаар тушаал
ЕБС-ийн багшид багшлах эрх, мэргэжлийн 
зэрэг олгох, хасах үйл ажиллагааг 
зохицуулах 
21 ЕБС-ийн багшийн ажлыг  үнэлэх, дүгнэх журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/ 293 дугаар тушаал
Багшийн ажлыг үнэлж дүгнэхэд
энэхүү журмыг баримтална.
22 ЕБС-ийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл, ЕБС-ийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн чиглэл  БШУ-ны сайдын 2013 оны 299 дугаар тушаал  Сургууль, заах аргын нэгдэл, секц, бусад ажилтны ажлыг үнэлж дүгнэх
23 Төрийн өмчийн сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, бусад албан хаагчдын улирлын ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох журам Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 11 сарын 30-ны  393 тушаалын хавсралт  үр дүнгийн урамшуулал олгох 
 хувь хэмжээ
24 ЕБС-ийн анги удирдсан багшийн сурагчдыг хөгжүүлж төлөвшүүлэх ажлын үлгэрчилсэн чиглэл БСШУ-ны сайдын
 2003 оны  339  дугаар тушаал
Анги удидсан багшийн ажлын чиг үүрэг
25 Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-2 Засгийн газар 2008оны 
196 тогтоол
 
26 Англи хэлний үндэсний хөтөлбөр-2 Засгийн газар 2008оны 
293  тогтоол
 
27 ЕБС-ийн гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн журам БСШУ-ны сайдын
 2002 оны  333  дугаар тушаал
Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалттай ЕБС-ийн үлгэрчилсэн журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.
28 ЕБС-ийн сургуулийн сургалтын орчин бүрдүүлэх заавар  НБГ -ыг дарыг 2015оны 03 сарын 28-ны 
 А / 24 -р тушаал 
кабинетийн гэрчилгээ авах заавар
29 ЕБС-ийн багшийн журнал хөтлөх заавар  БСШУ-ны сайдын 2010 оны 361 дүгээр тушаал 4-р хавсралт Багшийн журнал нь суралцагчийн эзэмшсэн мэдлэг, чадвар , төлөвшлийг нэгж хичээл бүрээр үнэлэн стандарт үнэлгээг тэмдэглэх сургалтын албан бичиг баримт
30 НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн конвенц 1990 оны -9.2 өдөр Хүүхдийн эрх, үүрэг , оролцоо 
31 Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн  дотоод журам 2014.09.12 Багш, ажилчдын  зөвлөгөөний 
 хурлаар баталсан
32 Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн дүрэм 2014 Багш нарын зөвлөлийн
 хурлаар баталсан.
33 Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн  суралцагчдын дүрэм 2014 Сурагчдын  зөвлөлийн
 хурлаар баталсан.
34 Багш ажилтны хамтын гэрээ 2015.03.01 Багш,ажилчдын хурлаар 
35 Сургуулийн нийгмийн ажилтанд 
мэргэжлийн зэрэг, нэмэгдэл 
хөлс олгох журам
Засгийн газрын 2013 оны 
229 дүгээр тогтоол
Мэргэжлийн зэрэг олгох тухай
36 Багшлах эрх олгох, сунгах,хасах 
нөхөн олгох ажлыг зохион байгуулах тухай тушаал
БМДИ-ийн захирлын 2015
оны 03.06 ны А/07 тушаал
Багшлах эрх олгох
Сургуулийн захиргаа

 

 

Боловсролын байгууллагад мөрдөж байгаа журам, дүрэм
      2015.08.19
Хэрэгжүүлэхээр гарсан хууль, тогтоол, тушаал, шийдвэр  Огноо Хуулийн агуулга
1 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2007 оны 41-р тушаал
Боловсролын сургалтын байгууллагын 
удирдах ажилтан, багш, оюутан, сурагчдын ёс зүйн дүрмийг баталж мөрдүүлнэ.
2 Ерөнхий боловсролын сургуулийн  үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2010  оны 471-р тушаал
Боловсролын байгууллагын үлгэрчилсэн
дүрмийг боловсролын асуудал
эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батална.
3 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөлийн   үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайдын
 2002 оны 230-р тушаал
Сургуулийн зөвлөл нь багш, ажилтан,  
сурагч, эцэг эх бусад байгууллагын 
төлөөлөлтэй байна. 9-11 гишүүнтэй
 3 жилийн хугацаагаар сонгоно.
4 Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм БСШУ-ны сайд, Сангийн
 сайдын 2008 оны 56/ 64-р 
хамтарсан тушаал 
Сургалтын байгууллага нь сургууль хөгжүүлэх сантай байж болох бөгөөд сангийн үлгэрчилсэн дүрмийг боловсролын болон санхүүгийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална.
5 ЕБС-ийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/309 дугаар тушаал
Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох
бүх хэв шинжийн ЕБС-ийн суралцагчийн 
мэдлэг чадварын түвшин, түүний ахиц,
амжилтыг үнэлж, дүгнэх болон боловсролын чанарыг үнэлэхэд оршино.
6 ЕБС, Цэцэрлэгийн сургалтын 
чанар хүртээмжийн үр дүнг 
индексээр дүгнэх журам
Нийслэлийн Засаг дарын
 2013 оны 04сарын 15-ны
 А/399 дүгээр захирамж
Сургалтын чанар, хүртээмжийн үр дүнг 
сайжруулсан багш, заах аргын секц,
байгууллага, хамт олныг шалгаруулах 
7 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/287 дугаар тушаал
Эхний жил болон тав, арав дахь жилдээ
ажиллаж буй багш нар, үндэсний 
болон орон нутгийн   сургагч
 багш нарын бэлтгэх 
8 Багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг
олгох, хасах журам
БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/305 дугаар тушаал
ЕБС-ийн багшид багшлах эрх, мэргэжлийн 
зэрэг олгох, хасах үйл ажиллагааг 
зохицуулах 
9 ЕБС-ийн багшийн ажлыг  үнэлэх, дүгнэх журам БШУ-ны сайдын
 2013 оны А/ 293 дугаар тушаал
Багшийн ажлыг үнэлж дүгнэхэд
энэхүү журмыг баримтална.
10 Төрийн өмчийн сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, бусад албан хаагчдын улирлын ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох журам Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 11 сарын 30-ны  393 тушаалын хавсралт  үр дүнгийн урамшуулал олгох 
 хувь хэмжээ
11 ЕБС-ийн гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн журам БСШУ-ны сайдын
 2002 оны  333  дугаар тушаал
Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалттай ЕБС-ийн үлгэрчилсэн журмыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.
12 ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн  дотоод журам 2016.11.09 Багш нарын  зөвлөгөөний 
 хурлаар баталсан
       
       
Сургуулийн захиргаа

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулиас жил болгон зохион байгуулагддаг профессор, багш, судлаачдын онол практикийн эрдэм шинжилгээний бага хурал “Хосолмол сургалтыг хэрэгжүүлэх асуудалд” сэдэвтэйгээр 2021оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулагдах гэж байна.

Нийтэлсэн: 2021-09-27 00:00:00

“Мэргэжил сонголтын аян-2021”- ны хүрээнд гадаад улс орнуудын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийн танилцуулгын талаар мэдээлэл хүргэх цахим өдөрлөг 9 сарын 22 ны 15:00 цагт зохион байгуулагдах тул сонирхсон суралцагч та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урь

Нийтэлсэн: 2021-09-21 00:00:00

Ахлах сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтын дүн

Нийтэлсэн: 2021-05-28 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Нийтэлсэн: 2021-05-21 00:00:00

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ХАРЬЯА ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛЬ НЬ 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ 10-Р АНГИДАА ЭЛСЭЛТ АВНА.

Нийтэлсэн: 2021-05-14 00:00:00

2021.05.10-ны 15:00 цагт ШУТИС-ийн Мэдээлэл, Холбооны Технологийн сургуулийн мэргэжлийн танилцуулгыг цахимаар хийх тул эрхэм суралцагчид, эцэг эхчүүд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2021-05-05 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬД МАТЕМАТИКИЙН БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Нийтэлсэн: 2020-12-21 00:00:00

"МӨНХ ДААТГАЛ" ХХК-иас зарлаж буй хүүхдийн гар зургийн уралдааны удирдамж

Нийтэлсэн: 2020-11-09 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН САГСАН БӨМБӨГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2020-11-06 00:00:00

“ШИНЭ ЗУУНЫ СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ-ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ” СЭДЭВТ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2020-10-16 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Нийтэлсэн: 2020-10-07 00:00:00

“ҮНДЭСНИЙ ШИНЭ ДАВАЛГАА - ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ЗАЛУУ ҮЕ" СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ДАРААХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ СОНИРХОЛТОЙ СУРАЛЦАГЧИД БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ.

Нийтэлсэн: 2020-10-01 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Нийтэлсэн: 2020-09-04 00:00:00

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН СУРАЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2020-08-27 00:00:00

Зарлал

Нийтэлсэн: 2020-09-21 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН НИЙТ СУРАЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2020-08-28 00:00:00

Нэмэлт элсэлтийн шалгалт

Нийтэлсэн: 2020-08-28 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтын дүн

Нийтэлсэн: 2020-08-26 00:00:00

ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль 2020-2021 оны хичээлийн жилд гүнзгийрүүлсэн сургалттай Х ангидаа намрын нэмэлт элсэлт авна.

Нийтэлсэн: 2020-08-20 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн цахим бүртгэл

Нийтэлсэн: 2020-05-25 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧ, ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2020-05-12 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧ, ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2020-04-24 00:00:00

Зарлал

Нийтэлсэн: 2020-04-21 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2020-04-20 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2020-03-27 00:00:00

ЦАХИМ СУРГАЛТЫГ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖТЭЙГЭЭР ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ЯВУУЛАХ ТУХАЙ

Нийтэлсэн: 2020-03-17 00:00:00

2020 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын журам

Нийтэлсэн: 2020-02-13 00:00:00

2020 оны ЭЕШ-ын онлайн бүртгэл

Нийтэлсэн: 2020-02-07 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧ, ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2020-01-28 00:00:00

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН 2-Р УЛИРАЛД ДАРААХ БАГШ НАРЫН НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛ ЯВАГДАХ ТУЛ ЭЦЭГ ЭХ ТА БҮХЭН ХҮРЭЛЦЭН ИРНЭ ҮҮ

Нийтэлсэн: 2019-11-19 00:00:00

ШУТИС-ийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ахлах сургууль үүсэн байгуулагдсаны түүхт 30 жилийн ойн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2019-10-29 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд зохиогдож буй онол практикийн эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2019-10-25 00:00:00

Ахлах сургуулийн 30 жилийн ойн нэрэмжит үе үеийн төгсөгчдийн аварга шалгаруулах тэмцээн

Нийтэлсэн: 2019-10-16 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн суралцагч танд

Нийтэлсэн: 2019-10-07 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд зохиогдож буй онол практикийн эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж

Нийтэлсэн: 2019-10-07 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн "Намрын спорт аялал 2019" үйл ажиллагааны удирдамж

Нийтэлсэн: 2019-09-19 00:00:00

Нэмэлт элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн сурагчдын нэрс

Нийтэлсэн: 2019-08-30 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН НИЙТ СУРАЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Нийтэлсэн: 2019-08-27 00:00:00

ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль 2019-2020 оны хичээлийн жилд гүнзгийрүүлсэн сургалттай Х ангидаа намрын нэмэлт элсэлт авна.

Нийтэлсэн: 2019-08-15 00:00:00

Эрхэм хүндэт эцэг эх, асран хүмүүжүүлэгчид та бүхнийг төгсөгчдийн эрдмийн баярт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2019-06-12 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн шалгалтын дүн

Нийтэлсэн: 2019-06-08 00:00:00

ШУТИС-ийн Харьяа ахлах сургуулийн нээлттэй өдөрлөгт эцэг эхчүүд та бүхнийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2019-05-24 00:00:00

ШУТИС-ийн АХЛАХ СУРГУУЛЬ 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ X АНГИДАА ЭЛСЭЛТ АВНА.

Нийтэлсэн: 2019-05-15 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамж

Нийтэлсэн: 2019-05-01 00:00:00

Нээлттэй хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2019-02-27 00:00:00

“МОНГОЛ БАХАРХАЛ” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛИЙН АНХДУГААР УРАЛДААН

Нийтэлсэн: 2018-12-19 00:00:00

Шинжлэх ухааны доктор Р.Энхбаттай хийх уулзалт

Нийтэлсэн: 2018-11-23 00:00:00

"Урлагийн наадам"-ын удирдамж гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018-11-14 00:00:00

Урилга

Нийтэлсэн: 2018-11-12 00:00:00

Нээлттэй хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2018-10-08 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургууль 2018-2019 оны хичээлийн жилд гүнзгийрүүлсэн сургалттай X,XI ангидаа нэмэлт элсэлт авна.

Нийтэлсэн: 2018-08-16 00:00:00

Дополнительные образовательные услуги

Нийтэлсэн: 2018-05-31 00:00:00

ШУТИС-ИЙН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ САГСАН БӨМБӨГИЙН ТЭМЦЭЭН-2018

Нийтэлсэн: 2018-03-22 00:00:00

Хаврын нээлттэй хичээлд урьж байна

Нийтэлсэн: 2018-03-13 00:00:00

Анги засварын ажлын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.

Нийтэлсэн: 2018-01-31 00:00:00

ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийн багш нарын 2-р улирлын үзүүлэх хичээл 2017.12.11-12.15 өдрүүдэд явагдана.

Нийтэлсэн: 2017-12-11 00:00:00

ШУТАС-ийн урлагийн наадамд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-11-17 00:00:00

Эрдэм шинжилгээний хуралд урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-10-25 00:00:00

Нээлттэй хичээлд урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-10-16 00:00:00

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ ЭЛСЭЛТЭЭ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2017-05-24 00:00:00

ШУТАС-ийн ахлах сургуулийн дизайн, технологийн ЗАН-ийн сургалтын үйл ажиллагаанд зориулж 3D принтер авна.

Нийтэлсэн: 2016-12-26 00:00:00

Багш, сурагчийн сургалтын зар

Нийтэлсэн: 2016-12-19 00:00:00

Урлагийн наадмын хуваарь гарлаа

Нийтэлсэн: 2016-12-13 00:00:00

Багш, удирдах ажилтнуудын заавал судлах хууль, дүрэм, журам

Нийтэлсэн: 2016-11-18 00:00:00

Элсэлтийн бэлтгэл сургалтанд бүртгэж эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2016-03-30 00:00:00

Геологи, уул уурхайн сургуулийн элсэлт авах мэргэжлүүд

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуулийн элсэлт авах мэргэжлүүд

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Барилга, архитектурын сургуулийн элсэлт авах мэргэжил

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Эрчим хүчний сургуулийн элсэлтийн талаархи мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Механик, тээврийн сургуулийн мэргэжлийн жагсаалт

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулийн элсэлт авах мэргэжлүүд

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Нийслэлийн боловсролын салбарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн жагсаалт

Нийтэлсэн: 2015-11-25 00:00:00

Машины эд анги улсын олимпиад 2015

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМИЙН CAD/CAE/CAM БАГА ОЛИМПИАД

Нийтэлсэн: 2015-11-25 00:00:00

Байгалийн ухааны лабораторын багаж хэрэгсэл худалдан авна.

Нийтэлсэн: 2015-12-18 00:00:00

11

Нийтэлсэн: 2018-08-16 00:00:00

Сурагчийн үнэмлэх нь 40 төрлийн үйлдэл хийх боломжтой

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

ШУТАС-ийн 12б ангийн сурагч Бумбаяр гимнастикчдийн олон улсын тэмцээнээс багаараа таван медаль хүртжээ.

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

ЭЕШ-ын шалгуулагчдын бүртгэл 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-ны орой 18:00 цагт дуусна.

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

Хөгжүүлсэн: , Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Мэдээллийн технологийн төв